Defintition

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat.

Förutsättningar

Enligt skollagen skall det pedagogiska arbetet vid en skola ledas och samordnas av en rektor. Rektor skall också särskilt verka för att utbildningen utvecklas (2 kap. 9 §).

Enligt läroplanen är den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar förutsättningar för att skolans utvecklas kvalitativt. Detta kräver vidare att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället (Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag/Varje skolas utveckling).

Rektorn har ett särskilt ansvar för att ett aktivt elevinflytande gynnas (Lgr 11 2.8 Rektorns ansvar). Eleverna skall fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna (och övrig personal) i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen.

Huvudmannen har ett ansvar för att skolans verksamhet utvecklas så att den svarar mot uppställda mål (Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag/Varje skolas utveckling).

Inga kommentarer än.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentarer.