Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Skolinspektionen ska bedriva verksamhet inom tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning när det gäller skola, förskola och vuxenutbildning. Skolinspektionen ska verka för att barn och elever får goda förutsättningar för sin utveckling och sitt lärande samt för förbättrade kunskapsresultat för elever och vuxenstuderande.

Skolinspektionen skall bland annat:

  • Bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet
  • Regelbundet granska kvaliteten i och utöva tillsyn över huvudmän och verksamheter.
  • Kommunicera resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning.
  • Skyndsamt handlägga signaler om missförhållanden.

Inom tillståndsprövningen ska Skolinspektion pröva ansökningar om godkännande och rätt till bidrag respektive rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående skolor. Myndigheten ska:

  • Följa upp beslut om tillstånd eller rätt till bidrag i nära anslutning till verksamhetens start.
  • Sprida kunskap om vad som krävs för att starta fristående förskoleklass, en fristående skola eller en internationell skola.

Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen. Ombudet ska:

  • Motverka kränkande behandling av barn och elever samt tillvarata barns och elevers enskilda rätt.
  • Upprätthålla kontakter med andra myndigheter, och organisationer vars verksamhet rör kränkande behandling (till exempel kommuner, Diskrimineringsombudsmannen och elevorganisationer).
  • Sprida kunskap om de lagar och regler som rör kränkande behandling av barn och elever.

Därutöver ska Skolinspektionen utöva tillsyn över kommunernas ansvar för tillståndsgivning och tillsyn vad gäller enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt enskild förskoleklass. Vidare ska inspektionen granska verksamheternas arbete med att följa upp de studerandes resultat inom vuxenutbildningen.

Kommentarerna är stängda.