Skolverket

Skolverket styr och stödjer för en bättre skola. Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen.
Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har regeringen tillsatt ett insynsråd.

Skolverkets uppdrag och roll
Riksdag och regering anger mål och riktlinjer för förskolan och skolan genom bland annat skollagen och läroplaner. Skolverkets uppgift är att aktivt verka för att målen nås.
Kommunerna och de fristående skolorna är huvudmän inom skolväsendet och ska fördela resurser och organisera verksamheterna så att eleverna når de nationella målen.
Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar verksamheten i skolan med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.
Vi riktar oss till skolors huvudmän, skolchefer, skolledare och lärare inom förskolan, förskoleklassen, grundskolans och gymnasieskolans olika skolformer samt vuxenutbildningen. Ibland är även elever och föräldrar Skolverkets målgrupper.

Skolverkets uppdrag sammanfattas i verksamhetsidén:

  • ange tydliga mål och kunskapskrav
  • ge stöd till utveckling i förskolor och skolor
  • ta fram ny kunskap till nytta för våra målgrupper
  • kommunicera för att förbättra

Kommentarerna är stängda.