Myndigheter

Myndigheter som är kopplade till vårt svenska skolsystem.

 • Skolverket
  Skolverket styr och stödjer för en bättre skola. Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har regeringen tillsatt ett insynsråd. Skolverkets uppdrag och roll Riksdag och regering anger mål och riktlinjer för...
  Läs mer
 • Skolinspektionen
  Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Här är en beskrivning av Skolinspektionens uppdrag. Skolinspektionen ska bedriva verksamhet inom tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning när det gäller skola, förskola och vuxenutbildning. Skolinspektionen ska verka...
  Läs mer
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Stödet SPSM erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens SPSM erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Skriv ut...
  Läs mer
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
  Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Vi analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat. Utöver detta administrerar Yh-myndigheten en utbildningsform som ligger utanför yrkeshögskolan – kompletterande utbildningar. Myndigheten är...
  Läs mer